Thông tin về thương vụ đổ vỡ giữa Vinacapital và Ba Huân.