Thông tin liên quan đến tranh chấp tại Trung Nguyên và sự khốc liệt của kinh doanh cà phê.