Thương vụ Mobifone-AVG
Thông tin liên quan đến thương vụ Thương vụ bất thành giữa Mobifone và AVG.