Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 được diễn ra tại trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.