Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2014).