Cập nhật diễn biến Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của các doanh nghiệp đại chúng.