Kỳ họp Quốc hội thứ 4, khóa XIV
Khai mạc ngày 23/10/2017, Kỳ họp Quốc hội thứ 4, khóa XIV sẽ thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng và kết thúc vào ngày 25/22/2017.