Kết quả kinh doanh quý III/2014 và 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp