Khaisilk bán lụa Trung Quốc
Hoàng Khải, ông chủ Khaisilk thừa nhận Khaisilk nhập khăn từ Trung Quốc và bán lẫn với khăn của Việt Nam từ giữa những năm 90 khi ngành sản xuất tơ lụa của Việt Nam suy thoái.