Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp, ngân hàng trong quý III/2017