Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp, ngân hàng trong quý II/2017