Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2016