Kết quả kinh doanh 2017
Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp, ngân hàng trong quý IV/2017 và cả năm 2017