Sau hơn 3 năm thực hiện tái cơ cấu, hệ thống các TCTD có diện mạo như thế nào? Những vấn đề tồn tại, yếu kém của hệ thống các TCTD như quản trị yếu kém, sở hữu chéo, nợ xấu, xử lý những ngân hàng yếu kém… đã được giải quyết ra sao?