Bất cập dự án BOT
Việc khuyến khích và tạo điều kiện cho các hình thức đầu tư theo đối tác công tư (PPP), trong đó có các dự án BOT, BT, đã tạo ra “phong trào” các doanh nghiệp tìm đến các dự án này. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực do các dự án mang lại vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập.