BizLIVE - Sau khi thu hồi, khu đất được giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và đầu tư Bình Dương để thực hiện một phần dự án xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh.
Thu hồi 31.649 m2 đất của VSIP ở Bắc Ninh
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thu hồi 31.649,0 m2 đất đã giao cho Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh để xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh tại Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 và giao khu đất thu hồi này cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và đầu tư Bình Dương để thực hiện một phần dự án xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 08/10/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1014468336, chứng nhận lần đầu ngày 12/9/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 04 ngày 09/10/2018.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giao Công ty Cổ phần Kinh doanh và đầu tư Bình Dương có trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 và Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án số VSIPBN/CSD/LA/LK-B3/LK-B4/LK-B5/LK- B6/LK-B7/LK-B9/LK-B10/LK-11 /LK-12/LK-B13 ngày 12/02/2019 và các Phụ lục hợp đồng ngày 26/12/2019, ngày 11/3/2020 giữa Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh và Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương.

VÂN PHONG