BizLIVE - Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 2 cá nhân vì chậm báo cáo giao dịch chứng khoán.
Xử phạt 2 cá nhân vì chậm báo cáo về giao dịch chứng khoán
Ảnh minh họa.
Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 92/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lô Đình Doãn và ông Nguyễn Mạnh Hùng, cụ thể như sau:
- Đối với ông Lô Đình Doãn: Phạt tiền 17,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Ngày 09/11/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được văn bản đăng ký giao dịch của ông Lô Đình Doãn, người liên quan với ông Lô Đình Ních, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Thịnh (mã chứng khoán ATB) về việc bán 425.000 cổ phiếu ATB từ ngày 14/11/2017 đến ngày 07/12/2017. Tuy nhiên, ông đã bán 82.000 cổ phiếu ATB từ ngày 08/11/2017 đến ngày 09/11/2017.

- Đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng: Phạt tiền 31,25 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 20/4/2017, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã mua 728.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt (mã chứng khoán VHH), dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch là 728.000 cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên 9,71%, trở thành cổ đông lớn của VHH. Tuy nhiên, đến ngày 27/11/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Hùng.

BẢO NGỌC