BizLIVE -

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinatex suy giảm do chi phí tài chính và quản lý tăng cao. Tuy nhiên nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết tăng cao giúp Vinatex lãi ròng 320,3 tỷ trong 9 tháng đầu năm, tăng 9% so với cùng kỳ.

Vinatex: 9 tháng lãi 320 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể trong quý III, công ty đạt 3.941,6 tỷ doanh thu thuần, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2014. Giá vốn hàng bán chỉ tăng hơn 6 tỷ lên mức 3.524,6 tỷ giúp Vinatex đạt 417 tỷ lợi nhuận gộp trong quý này, tăng 39% so với cùng kỳ 2014.

Chi phí tài chính tăng mạnh trong kỳ lên 161,3 tỷ do lỗ chênh lệch tỷ giá, cùng với đó là chi phí quản lý tăng mạnh lên 234 tỷ khiến lợi nhuận thuần từ HĐKD của công ty chỉ còn 6,6 tỷ. Phải nhờ tới 7,5 tỷ lợi nhuận từ các hoạt động khác và 118 tỷ lợi nhuận được chia từ công ty liên kết, Vinatex mới đạt 91,4 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinatex đạt 11.144 tỷ doanh thu thuần, tăng 21% so với cùng kỳ 2014. Doanh thu tăng cao giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng gần 350 tỷ so với cùng kỳ 2014 lên 1.317 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng lên 337,7 tỷ đồng so với 162,7 tỷ đồng của năm 2014 nhờ khoản thoái vốn tại công ty con và lãi vay tăng cao.

Tuy nhiên 142 tỷ lỗ do chênh lệch tỷ giá chỉ trong 9 tháng đầu năm khiến chi phí tài chính tăng vọt lên 466 tỷ đồng, cùng với đó là 425,6 tỷ chi phí bán hàng và 712 tỷ chi phí quản lý doanh nghiệp khiến lợi nhuận thuần từ HĐKD chỉ còn gần 51 tỷ, giảm 42% so với cùng kỳ 2014.

Với 345,7 tỷ lợi nhuận được chia từ công ty liên kết, Vinatex đạt 320,3 tỷ lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm. Trong đó phân bổ cho cổ đông thiểu số là 107,6 tỷ và công ty mẹ là 212,7 tỷ, giảm 7% so với cùng kỳ 2014.

Tính tới hết quý III, tổng tài sản của Vinatex là 18.257 tỷ, tăng 2,7% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương là 2.504 tỷ, phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt đạt 3.142 tỷ và 512 tỷ. Tồn kho đạt 2.753 tỷ và đầu tư vào công ty liên kết là 1.575 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của công ty là 11.049 tỷ đồng, vay nợ tài chính ngắn hạn là 3.953 tỷ và dài hạn là 4.130 tỷ.

HOÀNG LINH