BizLIVE - TRA sẽ điều chỉnh giảm doanh thu từ 2.160 tỷ đồng xuống còn 1.850 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 205 tỷ đồng xuống còn 170 tỷ đồng.
Traphaco hạ mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2019
Ngày 26/9, CTCP Traphaco (mã TRA) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường, TRA sẽ điều chỉnh giảm doanh thu từ 2.160 tỷ đồng xuống còn 1.850 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 205 tỷ đồng xuống còn 170 tỷ đồng. 
Doanh thu hợp nhất của Traphaco 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018.
Tại Đại hội, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 với ông Marcus John Pitt, thay thế cho vị trí này là ông Ji Chang Won.
Ông Ji Chang Won, quốc tịch Hàn Quốc đã trải qua các vị trí công tác trong các tập đoàn dược Hàn Quốc như LG, Saehan, Schering Co., Ltd, JW… và hiện tại là Giám đốc Sản xuất, Tập đoàn dược phẩm Daewoong, Hàn Quốc.
Cổ đông đã đề nghị ban lãnh đạo làm rõ hơn về thực tế tình hình kinh doanh của công ty qua các năm. Đoàn chủ tịch và các thành viên liên quan cho biết, trong 4 năm qua công ty có một số thay đổi như thoái vốn tại một số công ty liên kết và chuyển đổi hình thức hợp đồng dịch vụ với khách hàng lớn, dẫn đến thay đổi về doanh thu kế toán. 
Về lợi nhuận, việc đầu tư nhà máy mới làm tăng chi phí tài chính và giảm lợi nhuận tài chính và khấu hao nhà máy, tác động giảm tới lợi nhuận kế toán. 

BẢO VY