BizLIVE -

Quy mô tài sản của SCIC giảm đáng kể so với đầu năm do việc bàn giao 16.955 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Tổng tài sản giảm 11.000 tỷ đồng, SCIC báo lãi năm 2018 tăng 45% nhờ bán các khoản đầu tư
Ảnh minh họa.

Năm 2018, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) ghi nhận 12.705 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn, tăng 72% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng theo đó tăng hơn 45% so với kết quả năm 2017 lên mức 9.340 tỷ đồng.

Hoạt động bán các khoản đầu tư trong năm 2018 mang về cho SCIC hơn 7.797 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 6.800 tỷ đồng so với năm trước, trở thành mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với hơn 61%. Hoạt động này cũng đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận gộp của SCIC năm vừa qua khi giá gốc các khoản đầu tư đã bán chỉ ở mức 2.625 tỷ đồng.

Mặt khác, việc bán các khoản đầu tư cũng khiến doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia của SCIC giảm đáng kể so với năm 2017, xuống còn 3.338 tỷ đồng. Lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu tăng nhẹ trong khi doanh thu khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Xét về quy mô, tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của SCIC đã giảm mạnh 10.995 tỷ đồng so với đầu kỳ chủ yếu do tác động của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong năm 2018, SCIC đã thực hiện bàn giao 16.955 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Nếu loại ra ảnh hưởng của hoạt động bàn giao trên, giá trị các khoản đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2018 vẫn ghi nhận sự gia tăng so với năm trước. Trong đó, các khoản đầu tư ngắn hạn tăng gần 5.540 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ngân hàng.

Các khoản đầu tư dài hạn cũng tăng 3.655 tỷ đồng so với đầu kỳ do khoản vốn góp tại các công ty cổ phần chưa niêm yết tăng đột biến từ 1.261 tỷ đồng lên 6.182 tỷ đồng.

THANH HÀ