BizLIVE - Vingroup lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và một số vấn đề khác.
Tập đoàn Vingroup lấy ý kiến cổ đông việc biến động lãnh đạo
Nội dung cụ thể giao cho Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Nhật Vượng quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, ngày 8/7 HĐQT VIC thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 29/7. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến từ 2/8 đến 30/10/2019.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông: thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Nội dung cụ thể giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.

Hiện HĐQT của Vingroup gồm Chủ tịch là ông Phạm Nhật Vượng, 5 Phó Chủ tịch gồm bà Nguyễn Diệu Linh, bà Phạm Thúy Hằng, bà Phạm Thu Hương, ông Lê Khắc Hiệp, ông Nguyễn Việt Quang và 3 thành viên HĐQT độc lập gồm ông Marc Villers Townsend, ông Joseph Raymond Gagnon và ông Ling Chung Yee Roy.

Trước đó ngày 5/7, HĐQT Vingroup cũng đã thông qua việc chuyển nhượng trong Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Hà Thành. Theo đó, nhằm mục đích tái cơ cấu sở hữu nội bộ, VIC đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong công ty Bất động sản Hà Thành cho công ty con. Sau chuyển nhượng, VIC vẫn là công ty mẹ của Bất động sản Hà Thành.

HUYỀN TRÂM