BizLIVE - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 7 tháng đầu năm 2014.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Khai thác được 16,09 triệu tấn dầu
Kỹ sư đo thiết bị hơi, nhiệt tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tính đến hết tháng 7/2014 Tập đoàn đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 19 giếng khoan, trong đó: 12 giếng đã hoàn thành và 07 giếng đang triển khai thực hiện.

Trong tháng 7/2014, đã đưa thêm 02 mỏ mới vào khai thác là mỏ Đông Đô thuộc lô 01/97-02/97 từ ngày 07/7 và mỏ Dừa thuộc lô 12W từ ngày 10/7. Tính chung trong 7 tháng đã đưa 04 mỏ mới vào khai thác là mỏ Diamond (lô 01& 02 từ ngày 18/5); mỏ Thăng Long (từ ngày 06/6); mỏ Đông Đô (từ ngày 07/7) và mỏ Dừa (từ ngày 10/7).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 7 đạt 2,22 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 16,09 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao và bằng 62,6% kế hoạch năm Chính phủ giao, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản xuất điện tháng 7 đạt 1,11 tỷ kWh, bằng 143% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 9,55 tỷ kWh, bằng 113% kế hoạch 7 tháng và 61% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 7 đạt 113 nghìn tấn, bằng 110% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 949 nghìn tấn, bằng 105% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao và 62% kế hoạch năm Chính phủ giao, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 500 nghìn tấn, bằng 107,2% kế hoạch; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 449 nghìn tấn, bằng 103% kế hoạch.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 7 đạt 426 nghìn tấn, bằng 158% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 2,88 triệu tấn, bằng 120,7% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao và 62% kế hoạch năm. Trong đó, từ Nhà máy Condensate Phú Mỹ đạt 200 nghìn tấn, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 2,68 triệu tấn. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoạt động trở lại từ ngày 11/7, tổng sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 7 tháng đạt 2,94 triệu tấn, bằng 120% kế hoạch 7 tháng và 61% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 434 nghìn tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 7 tháng và 65% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch 7 tháng và 70% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong 7 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1.900 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm.

NGUYỄN QUANG