BizLIVE - Quý IV/2018, SFG lỗ 3,2 tỷ đồng do nguồn thu từ lãi tiền gửi giảm mạnh chỉ còn 482 triệu đồng so với 3,5 tỷ đồng cùng kỳ 2017.
Quý IV, Phân bón Miền Nam lỗ 3,2 tỷ đồng do thất thu lãi tiền gửi
CTCP Phân bón Miền Nam (mã SFG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2018. Theo đó, tổng tài sản đạt 1.189 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng (6,4%) so với đầu năm.
Trong kỳ, tài sản ngắn hạn tăng nhẹ 6,3% lên 983 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, mặc dù hàng tồn kho giảm 57% còn 25 tỷ đồng so với đầu năm, nhưng phải thu nội bộ ngắn hạn tăng 18% lên lên 783 tỷ đồng, đẩy các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23% lên 906 tỷ đồng.
Trong kỳ, nợ phải trả ngắn hạn tăng thêm 101 tỷ đồng lên 565 tỷ đồng so với đầu năm, tuy nhiên nợ dài hạn giảm 99 tỷ đồng khiến cho nợ phải trả tăng 80 tỷ đồng (15%) so với đầu năm.
Kết thúc quý IV/2018, SFG đạt doanh thu bán hàng 241 tỷ đồng, tăng 55%. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng nên lợi nhuận gộp từ bán hàng cũng chỉ tương đương cùng kỳ 2017 và ở mức 4,6 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính giảm mạnh còn 482 triệu đồng, cùng kỳ năm ngoái là 3,5 tỷ đồng do nguồn thu từ lãi tiền gửi giảm mạnh; Chi phí lãi vay tăng thêm 830 triệu đồng lên 1,9 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng tăng 2,8 lần lên 1,93 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận từ kinh doanh âm 3,2 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 1,36 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác không đóng góp nhiều nên lợi nhuận trước thuế âm 3,26 tỷ đồng, Cùng kỳ lãi 1,45 tỷ đồng.
Luỹ kế năm 2018, SFG đạt lợi nhuận trước thuế ở mức 663 triệu đồng, giảm mạnh 70% so với năm 2017.
Tuy nhiên, công ty phải nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tới 12,4 tỷ đồng khiến cho lãi ròng âm 12,1 tỷ đồng. Năm 2017 cũng âm gần 17 tỷ đồng vì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
Kế hoạch quý I/2019, SFG dự kiến doanh thu 390 tỷ đồng, lợi nhuận 20 tỷ đồng.

HOÀNG ANH