BizLIVE - Quý II/2019, Tổng công ty Licogi ghi nhận lỗ gần 27 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đầu năm nay lỗ 65,8 tỷ đồng.
Quý II/2019, Licogi tiếp tục lỗ 27 tỷ đồng nâng lỗ lũy kế lên 600 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Licogi – công ty cổ phần (Licogi – mã LIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019. Theo đó, trong quý II, tổng công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 26,8 tỷ đồng.
Nguyên nhân gây lỗ trong quý II, do doanh thu bán hàng sụt giảm 35% còn 406 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018. Trong đó, doanh thu kinh doanh hàng hoá, bất động sản giảm 42% còn 177 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây dựng giảm 25% còn 199 tỷ đồng.
Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 3% cũng tác động làm lợi nhuận gộp từ bán hàng giảm mạnh 48% còn gần 40 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong quý II/2019 giảm 62% còn 30 tỷ đồng, do nguồn thu từ cổ tức giảm mạnh còn 19,6 tỷ đồng so với cùng kỳ là 78,7 tỷ đồng.
Mặc dù chi phí lãi vay trong kỳ giảm còn gần 18 tỷ đồng so với mức 30 tỷ đồng quý II/2018, nhưng lỗ trong liên doanh, liên kết 16 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 12 tỷ đồng), cùng với chi phí bán hàng tăng 20% góp phần làm tổng công ty lỗ từ kinh doanh gần 20 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái lãi 62 tỷ đồng.
Khoản lỗ khác 6,8 tỷ đồng (trong đó có khoản phạt 1,8 tỷ đồng) khiến lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Licogi quý II/2019 lỗ 26,8 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 46,4 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Licogi lỗ 65,8 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 9,8 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của Tổng công ty Licogi đạt 4.508 tỷ đồng, tăng 1,8%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên mức âm 600 tỷ đồng đưa vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm 19,8% còn 384 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền là 131 tỷ đồng.
Phải thu ngắn hạn 955 tỷ đồng, phải thu khác 431 tỷ đồng, hàng tồn kho 799 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 599 tỷ đồng, thành phẩm 82 tỷ đồng. Vay ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả 1.830 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 1.074 tỷ đồng.
Tổng công ty Licogi được thành lập năm 1993, chuyên nhận thầu thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình có yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật như khách sạn, tổ hợp nhà văn phòng, nhà ở cao cấp, các công trình hạ tầng khu công nghiệp, giao thông.
Đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thanh tra tình hình tài chính năm 2017 và đầu năm 2018 ở Tổng công ty Licogi. Bộ này đánh giá Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng, do tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng. Với thực trạng vừa nêu, kiểm toán đã lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty - công ty mẹ.

HOÀNG ANH