BizLIVE - CTCP tập đoàn Hà Đô (mã HDG) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý II/2017 với mức doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với quý trước.
Quý II/2017, tập đoàn Hà Đô giảm mạnh lợi nhuận còn 9,7 tỷ đồng
Kết thúc quý II/2017, HDG đạt 46,7 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh 66% so với quý I/2017 ở mức 135 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 86% so với mức 70 tỷ đồng của quý I/2017.
Trong năm 2017, HDG đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.812 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2016.
Lợi nhuận trước thuế 305 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến khoảng 244 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả 2016.
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 5-15%.
Trong đó, công ty mẹ dự kiến sản lượng đầu tư của các dự án bất động sản đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 109% so với kết quả thực hiện 2016, giá trị thu hồi vốn 3.623 tỷ đồng, tăng 61%.
Theo đó, tổng doanh thu trong năm là 1.046 tỷ đồng, gấp đôi so với kết quả thực hiện 2016.
Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 142 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần thực hiện 2016.

HOÀNG ANH