BizLIVE -

Kể từ 2007 đến nay, đây là lần đầu tiên PVG lỗ lũy kế với khoản lỗ 3,2 tỷ đồng.

PVG: Năm đầu tiên ghi lỗ 3,2 tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG), trong quý IV, công ty chỉ đạt 2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Quý này doanh thu thuần của PVG ở mức 989 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận gộp còn 72,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 6%. 

Do doanh thu hoạt động tài chính giảm 43% đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 15,9 tỷ đồng lên 23,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng chiếm tới 47,6 tỷ đồng. 

PVG cho biết trong quý này chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao do công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra giá bán LGP biến động mạnh đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của công ty. 

Lũy kế cả năm, tuy doanh thu thuần công ty đạt 4.223 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với 2013 nhưng lại không đủ chi trả cho các loại chi phí khiến công ty lỗ hơn 3,2 tỷ đồng. Năm 2013, PVG lãi ròng 27,7 tỷ đồng. 

Tổng tài sản PVG tính đến hết 2014 ở mức 1.361 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó có hơn 496 tỷ đồng là tiền phải thu ngắn hạn. Công ty cũng còn hơn 206 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. 

NGUYÊN MINH