BizLIVE - Doanh thu quý IV/2015 của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans (PVT) tăng 22% so với cùng kỳ, lũy kế năm 2015 doanh thu đạt 5.717 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2014.
PV Trans báo lãi 430 tỷ đồng năm 2015
Ảnh minh họa.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015 Tổng CTCP Vận tải dầu khí (PVTrans - mã PVT) cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.676 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ tương đương tăng 296 tỷ đồng.
Nguyên nhân được lý giải do quý IV/2015 nguồn hàng vận chuyển từ nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt sản lượng ổn định, các tàu của Tổng công ty không phải sửa chữa định kỳ, ngoài ra hoạt động cung cấp dịch vụ cho giàn khoan dầu khí được thực hiện liên tục và an toàn từ quý III/2015 (cùng kỳ năm 2014 không phát sinh). 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 251,6 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, doanh thu tài chính đạt 40 tỷ đồng.
Chi phí tài chính tăng 60% lên hơn 32,6 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay chiếm 32,3 tỷ đồng. Các khoản chi phí như chi phí bán hàng là 1,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến 53,4 tỷ đồng.
Báo cáo cũng cho biết, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 204,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 178,6 tỷ đồng, tăng 64,1 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu tăng lợi nhuận từ hoạt động vận tải và dịch vụ khác phục vụ khoan dầu khí.
Lũy kế năm 2015 doanh thu của Tổng công ty đạt gần 5.717 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,5% so với 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 430,4 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2014.
Tính đến 31/12/2015 tổng tài sản của Tổng công ty đạt hơn 9.660 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn là 3.641 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt hơn 6.020 tỷ đồng.
Nợ phải trả ở mức 5.337 tỷ đồng trong đó, nợ ngắn hạn ở mức hơn 2.100 tỷ đồng, nợ dài hạn ở mức 3.237 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. 
Trong hai công ty liên doanh, liên kết CTCP Dịch vụ Dầu khí PTSC hoạt động tốt, lợi nhuận quý IV/2015 cao hơn so với cùng kỳ 2014, riêng công ty PVTrans Emas vẫn đang trong quá trình làm thủ tục giải thể và dự kiến hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2016. Mặt khác doanh nghiệp cũng đang tiến hành thu hồi vốn đầu tư tại công ty PV KEEZ Pte., Ltd.

TÂM AN