BizLIVE - Tổng công ty cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 8%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm.
PV GAS lên kế hoạch tăng gấp đôi tổng tài sản trong 5 năm
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) vừa công bố bản Dự thảo Báo cáo “Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020".
Theo đó, đến năm 2025, tổng tài sản của PV GAS dự kiến sẽ đạt khoảng 128 nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015. Năm 2020 dự kiến sẽ gấp 2 lần năm 2015. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 8%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm; duy trì 100% thị phần khí khô, 70% thị phần LPG toàn quốc; cơ cấu sản phẩm theo doanh thu như sau: khí và LNG chiếm 61%, sản phẩm khí 27%, dịch vụ khí 12%. 
Về khai thác, thu gom khí, PV GAS dự kiến tổng sản lượng khí thu gom trong nước giai đoạn 2016 – 2035 đạt gần 300 tỷ m3 khí (giai đoạn 2016 – 2020 đạt gần 60 tỷ m3).
Mục tiêu từ năm 2017 gia tăng sản lượng thêm khoảng 0,2 – 1,5 tỷ m3/năm tùy thuộc kết quả tìm kiếm thăm dò các nguồn khí. Bên cạnh đó, PV GAS đề ra kế hoạch tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn trong nước từ năm 2016, ở nước ngoài từ năm 2020; phấn đấu năm 2025 bắt đầu có sản lượng khí/LNG từ nước ngoài, sẽ đạt sản lượng 5 - 10 tỷ m3/năm từ 2030.

TRẦN THÚY