BizLIVE - So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 BFC tăng 24,5%. Riêng công ty mẹ 6 tháng đầu năm đạt gần 201 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Phân bón Bình Điền: 6 tháng ước lãi 253 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm

CTCP Phân bón Bình Điền (mã BFC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2017; cũng như thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2017.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Phân bón Bình Điền đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ lần lượt đạt 52,5% và 51,9% kế hoạch sản lượng cả năm.
Tổng doanh thu 6 tháng ước đạt 3.269 tỷ đồng, tăng 5,8%; hoàn thành 47,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, riêng quý II tổng doanh thu đạt 2.080,5 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 253,4 tỷ đồng, tăng 24,5%; đạt 60,3% kế hoạch cả năm. Riêng quý II lợi nhuận trước thuế đạt gần 173 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 6 tháng đạt 201 tỷ đồng, đạt 71,3% kế hoạch năm, quý II đóng góp 141 tỷ đồng.

BFC đặt kế hoạch quý III tổng doanh thu 1.528 tỷ đồng, thấp hơn quý II khoảng gần 500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 86 tỷ đồng.
Trong thời gian tới BFC tiếp tục thoái vốn của công ty tại Sài Gòn – Đông Hà.

HỒNG QUÂN