BizLIVE -

Thời điểm 30/06/2018, VRG phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi lên đến hơn 550 tỷ đồng. Lãi ròng 6 tháng đầu năm chưa bằng 1/10 cùng kỳ năm ngoái.

Nợ khó đòi của Tập đoàn Cao Su vượt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận giảm 90% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – CTCP (VRG - mã GVR) mới đây đã công bố báo cáo tài chính giữa niên độ soát xét với doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với nửa đầu năm ngoái.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt 1.378 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá vốn giảm hơn 87% khiến biên lãi gộp tăng từ 20,9% lên 40,6%. Lợi nhuận gộp thu về 560 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận lỗ 13,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với số lỗ lên đến 104,5 tỷ đồng nửa đầu năm 2017. Cụ thể, doanh dù doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 69,3% tuy nhiên chi phí lãi vay trong kỳ cũng giảm đến 74,8% khiến chi phí tài chính giảm 281,4 tỷ đồng.

Khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng giảm 89 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm 30/06, VRG có hai đơn vị liên doanh, liên kết là CTCP gỗ MDF VRG – Dongwha và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG.

  

Cùng đà giảm của doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng giảm mạnh lần lượt 80% và 20,5% đồng thời lợi nhuận khác cũng giảm từ 967 tỷ đồng xuống chỉ còn 270 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018. Kết quả, VRG thu về 126,6 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm gần 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn gần 95 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu còn 24 đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đầu năm 2018, Tập đoàn Cao su đặt mục tiêu từ đây đến cuối năm doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt hơn 19.000 tỷ đồng và 3.811 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở giá cao su bình quân năm nay là 36,5 triệu đồng một tấn. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, VRG mới hoàn thành 7,3% kế hoạch doanh thu và 3,3% kế hoạch lợi nhuận.

Về tài chính, tổng tài sản của VRG đạt mức 76.608 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 2,4% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 74,2% tổng tài sản trong đó chủ yếu là 24.715 tỷ đồng tài sản cố định và 24.759 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang phần lớn nằm tại vườn cây cao su KTCB với 22.194 tỷ đồng.

Thời điểm 30/06, nợ phải trả của VRG ở mức 28.179 tỷ đồng trong đó có 13.763 tỷ đồng nợ vay. Ngoài ra, VRG còn khoản nợ xấu lên đến 1.139 tỷ đồng phát sinh từ các khoản phải thu khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác. VRG trích lập dự phòng lên đến 522,8 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn và hơn 28 tỷ đồng cho khoản phải thu dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của VRG đạt 48.429 tỷ đồng trong đó 40.000 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu. Tính đến hết tháng 6, VRG đã tích lũy được hơn 748 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh gần 136 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 2.765 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam tiền thân là Ban Cao su Nam bộ và chuyển thành Tổng Công ty Cao su Việt Nam (trực thuộc Bộ Nông nghiệp) từ tháng 7/1977. VRG nhận quyết định thành lập sau gần 30 năm hoạt động theo mô hình tổng công ty. Đến năm 2010, công ty mẹ của tập đoàn được chuyển thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

VRG có 123 doanh nghiệp thành viên gồm: 20 công ty TNHH MTV cao su, bốn đơn vị sự nghiệp, 51 công ty cổ phần cao su, sáu công ty cổ phần công nghiệp cao su, 11 công ty chế biến gỗ, 11 công ty khu công nghiệp trên đất cao su và 20 công ty thuộc ngành khác. Tập đoàn quản lý hơn 410.000 ha cao su (trong nước hơn 290.000 ha, Lào và Campuchia hơn 115.000 ha). Tổng năng lực chế biến gỗ gần 1.200.000 m3 một năm; sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su trên 30.000 tấn một năm và quản lý kinh doanh hơn 5.000 ha đất khu công nghiệp.

Tập đoàn Công nghiệp Cao Su chính thức đăng ký giao dịch 99,14 triệu cổ phiếu (tương đương 2,49% vốn điều lệ) trên sàn UpCOM vào 21/3 với giá tham chiếu 13.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu GVR đang giao dịch quanh mức 8.000 đồng/cổ phiếu.

THANH HÀ