BizLIVE - Ngày 12/04/2019 tới đây CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kỳ họp này, KDH sẽ trình ĐHĐCĐ nhiều nội dung, quyền lợi quan trọng.

Nhà Khang Điền: Dự thưởng cổ phiếu 25%, kế hoạch lợi nhuận 900 tỷ đồng

Năm 2018 lợi nhuận tăng trưởng cao nhờ kinh doanh khả quan và tiết kiệm chi phí

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc do Tổng Giám đốc ký đánh giá, năm 2018 tình hình hoạt động kinh doanh của Khang Điền tiếp tục phát triển tốt. Công ty tập trung xây dựng đúng tiến độ, bàn giao đúng cam kết đối với dự án Jamila; triển khai thành công dự án Jamila từ bán hàng đến xây dựng và bàn giao.
Năm 2018, KDH tiếp tục bán 60 căn còn lại của dự án Rosita, đồng thời mở bán mới dự án chung cư Safira. Safira được mở bán vào tháng 11/2018 và tính đến ngày 31/12/2018, KDH đã bán được 853 căn của 2 Block C,D trong tổng số 1.593 căn hộ dự án.
Trong năm 2018, KDH tiếp tục tái cấu trúc danh mục đầu tư theo hướng tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông. Cụ thể, KDH đã chuyển nhượng phần vốn góp trong BigC An Lạc và chuyển nhượng một phần dự án Phong Phú 2 (của công ty con BCCI).
Năm qua, KDH ghi nhận 2.917 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 83,3% kế hoạch năm, đóng góp chủ yếu từ việc ghi nhận doanh thu khi thực hiện bàn giao căn hộ/nhà/nền đất của các dự án Jamila, Rosita, Phong Phú 2, Phong Phú 4.
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 808 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2017 và vượt 1% kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận tăng không chỉ đến từ tình hình kinh doanh khả quan mà còn do đóng góp từ việc quản lý chi phí hiệu quả.  
Dư tiền giảm, khoản phải thu và hàng tồn kho tăng
Cuối năm 2018, tổng tài sản của KDH đạt 10.228 tỷ đồng, tăng 511 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với năm 2017 chủ yếu do hàng tồn kho tăng (+959 tỷ đồng, +20%), khoản phải thu tăng (+212 tỷ đồng, + 14%).
Trong khi đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2018 đạt 1.837 tỷ đồng, giảm 755 tỷ đồng, tương đương giảm 29% so với đầu năm 2018.
KDH lý giải trong năm 2018 đã có sự dịch chuyển tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền sang hàng tồn kho do KDH tiếp tục gia tăng mở rộng quỹ đất.
Tiền, hàng tồn kho và khoản phải thu chiếm trên 90% tổng tài sản của KDH. Ở chiều ngược lại, KDH giảm vay và nợ đến 688 tỷ đồng, đến cuối năm chỉ còn 970 tỷ đồng.
Lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng
Năm 2019, KDH hoàn tất xây dựng và bàn giao nhà của các dự án đang kinh doanh Jamila, Safira; tiếp tục triển khai các dự án mới gồm Lovera Vista, Venita Park. Năm nay, KDH tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng và từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý cho các dự án Quận 2, Quận 9, Bình Chánh và Bình Tân.
Trên cơ sở đó, KDH dự trình cổ đông kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2018.
Chia cổ tức 10%, thưởng cổ phiếu 25%
KDH sẽ trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10% trong đó 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu, tương đương KDH dành hơn 414 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2018. Phần còn lại gần 412 tỷ đồng được giữ lại.
KDH cũng sẽ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15%. Thời điểm thực hiện chia thưởng và trả cổ tức năm 2018 chưa được công bố.

 

HỒNG QUÂN