BizLIVE - Navetco đã có quyết nghị về ngày đăng ký giao dịch cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chia trả cổ tức năm 2017 là ngày 11/09/2018. Cổ tức sẽ chia là 41,36% thay vì 15% như đã quyết trước đó.
Navetco: Điều chỉnh cổ tức năm 2017 từ 15% lên 41,36%

Đại hội đồng cổ đông của CTCP Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco (mã VET) đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh cổ tức năm 2017 từ 15% lên 41,36%.

Trước đó, kỳ họp thường niên tổ chức vào ngày 08/06/2018, Đại hội đồng cổ đông VET đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 15%. Hiện chưa rõ vì sao HĐQT của VET quyết định điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2017.
Trước đó, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 chi tiết gồm: lợi nhuận chưa phân phối lũy kế hơn 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 68,6 tỷ đồng.
VET trích quỹ đầu tư phát triển 20,6 tỷ đồng, chiếm 30% lợi nhuận sau thuế; quỹ phúc lợi 10,4 tỷ đồng, chiếm 15,1% lợi nhuận sau thuế; và dành gần 35% lợi nhuận sau thuế, tương đương gần 24 tỷ đồng chia trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 15%; phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối là hơn 31,7 tỷ đồng.
Với tỷ lệ cổ tức mới, ước tính VET phải chi ra khoảng 66 tỷ đồng để chia trả cổ tức. Navetco đã có quyết nghị về ngày đăng ký giao dịch cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chia trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 41,36% là ngày 11/09/2018.
6 tháng đầu năm 2018, VET đạt 41,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng trưởng của doanh thu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn của VET, tiếp sau là CTCP Anova nắm giữ 11,7% vốn của VET.

HỒNG QUÂN