BizLIVE - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tân Thành Đạt mua 1,3 triệu cổ phiếu LSS, nâng tỷ lệ nắm giữ lên trên 15% vốn.
LSS, HVG, DAE: Cổ đông lớn giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS): Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tân Thành Đạt đã mua 1,3 triệu cổ phiếu LSS, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 12,49% vốn lên 15,09% vốn.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 21/2/2014 với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu.

Công ty cổ phần Hùng Vương (mã HVG): Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Hà Việt Thắng đã mua vào 50.000 cổ phiếu HVG, nâng lượng nắm giữ lên 129.500 cổ phiếu.

Giao dịch thực hiện bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 10/2 - 20/2/2014.

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng (mã DAE): Cổ đông lớn Peter Eric Dennis đã mua vào 13.100 cổ phiếu DAE, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 5,24% lên 6,11% vốn, tương ứng 91.600 cổ phiếu.

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu là 20/02/2014.

HÀ THU