BizLIVE -

Thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ vay của Vinachem xấp xỉ 29.000 tỷ đồng tương đương hơn 50% tổng tài sản. Công ty mẹ lỗ 423 tỷ đồng đẩy lỗ ròng của Vinachem lên mức 1.968 tỷ đồng.

Lỗ ròng gần 2.000 tỷ đồng, Vinachem còn phải “gánh” khoản nợ gần 29.000 tỷ đồng năm 2017
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ghi nhận 41.399 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó, giá vốn cũng tăng 5,5% lên mức 35.103 tỷ đồng khiến biên lãi gộp tăng từ 14,6% lên 15,2%. Lợi nhuận gộp tạo ra 6.296 tỷ đồng, tăng 610 tỷ đồng so với năm 2016.

Tuy nhiên, chi phí phát sinh trong kỳ lại được Vinachem duy trì ở mức tương đương với năm ngoái. Cụ thể, chi phí tài chính giảm nhẹ 21 tỷ đồng xuống mức 2.354 tỷ đồng (chi phí lãi vay chiếm 89,5%) trong khi doanh thu tài chính cũng giảm 37 tỷ đồng xuống còn 338 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 1% lên mức 2.334 tỷ đồng và 1.485 tỷ đồng.

Trong khi đó, lỗ khác trong năm ghi nhận giảm mạnh từ hơn 112 tỷ đồng xuống còn chưa đến 66 tỷ đồng giúp lợi nhuận trước thuế tăng mạnh lên mức gần 454 tỷ đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các công ty con lên tới 446 tỷ đồng kéo lãi sau thuế của tập đoàn xuống còn 14,7 tỷ đồng trong khi công ty mẹ vẫn lỗ hơn 422 tỷ đồng.

Về tài chính, đến hết năm 2017, Vinachem ghi nhận 57.203 tỷ đồng tổng tài sản trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 38% ở mức 21.756 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn của Vinachem chủ yếu là hàng tồn kho ở mức 9.679 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn ở mức 7.814 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền thời điểm cuối năm ngoái ghi nhận 3.023 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của Vinachem ngoài 29.708 tỷ đồng tài sản cố định đáng chú ý còn có 1.380 tỷ chi phí trả trước dài hạn và 2.802 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản nằm tại dự án thăm dò khai thác chế biến muối mỏ, công trình xây dựng CTCP Phốt pho Apatit Lào Cai…

Thời điểm 31/12/2017, Vinachem cũng dành hơn 1.200 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết và đơn vị khác.

Nợ phải trả cuối năm 2017 ghi nhận ở mức 38.061 tỷ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 1,3% so với năm 2016. Đáng chú ý, dư nợ vay của Vinachem vẫn ở mức xấp xỉ 29.000 tỷ đồng dù đã giảm hơn 500 tỷ đồng trong năm qua trong đó 11.438 tỷ đồng ngắn hạn tăng 480 tỷ đồng, 17.386 tỷ đồng trung dài hạn giảm 1.288 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Thời điểm 31/12/2017, toàn bộ số nợ vay ngắn hạn của Tập đoàn là từ các công ty con trong khi Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chỉ vay 5.903 tỷ đồng nợ dài hạn tại các tổ chức tín dụng. Con số này đã giảm hơn 700 tỷ so với cuối năm 2016. Phần nợ vay dài hạn còn lại là của các công ty con.

Vốn chủ sở hữu đạt 19.142 tỷ đồng giảm 631 tỷ đồng so với năm 2016 chủ yếu do việc Vinachem lỗ ròng tăng 771 tỷ đồng lên mức 1.968 tỷ đồng trong năm qua. Đến cuối năm 2017, Vinachem cũng tích lũy được 2.770 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Một thông tin đáng chú ý khác là công tác thoái vốn tại các công ty hóa chất của Vinachem. Theo đó, thực hiện quyết định số 16/QĐ-TTg về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020, tập đoàn cho biết đang tích cực cổ phần hoá, thoái vốn trong năm 2018. Cụ thể:

Đối với doanh nghiệp do Vinachem nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ (7 doanh nghiệp): Vinachem sẽ giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại CTCP Phân lân Ninh Bình là 51% và CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam là 51%.

Đồng thời bán bớt một phần vốn tại 5 doanh nghiệp mà Tập đoàn đang năm giữ 51% vốn điều lệ là CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn, CTCP Hóa chất Việt Trì, CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển.

Đối với các doanh nghiệp do Vinachem năm giữ dưới 50% vốn điều lệ, sau khi bán bớt một phần vốn, tỷ lệ nắm giữ vốn của Vinachem là 36% vốn điều lệ tại 9 doanh nghiệp là CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam, CTCP cao su Đà Nẵng, CTCP Cao su Sao vàng, CTCP Phân bón Bình Điền, CTCP Phân bón và Hóa chất Cẫn Thơ, CTCP Phân bón miền Nam, CTCP Bột giặt Net, CTCP Bột giặt Lix và CTCP Pin Ắc quy miền Nam.

Bên cạnh việc thực hiện thoái hết vốn tại 15 doanh nghiệp theo danh mục phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTg, Vinachem cũng sẽ thực hiện thoái hết vốn tại 4 doanh nghiệp đang gặp khó khăn sau khi các doanh nghiệp hết lỗ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả là CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, CTCP DAP - Vinachem, CTCP DAP số 2 - Vinachem và Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình.

THANH HÀ