BizLIVE - Doanh thu hợp nhất theo kế hoạch năm 2019 là 750 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng giảm nhẹ về còn 35 tỷ đồng. 
Khoáng sản Fecon (FCM) dự kiến doanh thu, lợi nhuận 2019 thụt lùi
CTCP Khoáng sản Fecon (mã FCM) cho biết, năm 2018  lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng công ty mẹ tăng 55% so với năm 2017 là do doanh thu thuần tăng 8,5% so với năm 2017, tương ứng tăng hơn 63,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 71% so với năm 2017 là do năm 2018 công ty hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con đã trích lập năm 2017 số tiền 8,7 tỷ đồng. 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty năm 2018 trong báo cáo tài chính hợp nhất tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 36,7 tỷ đồng là do doanh thu hợp nhất tăng 14% so với năm 2017 tương ứng tăng 105,2 tỷ đồng. Tỷ trọng về giá vốn (đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình) năm 2018 chiếm 86,2% so với doanh thu, trong khi năm 2017 chiếm 87%. 
Với lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2018, Fecon cũng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra trước đó là 36%. 
Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 mới công bố, kế hoạch năm 2019, Fecon đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 750 tỷ đồng, giảm 15% so với 2018 và lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ chưa đến 1% xuống còn 35 tỷ đồng. 

N.THẢO