Khi Đại hội đồng cổ đông biến thành talkshow…

Nguyên Minh

14:26 04/04/2016

BizLIVE - Không bỗng dưng mà mỗi công ty đại chúng đều phải tổ chức buổi họp đại hội đồng cổ đông thường niên, bởi những nội dung quan trọng nhất về đường lối kinh doanh của doanh nghiệp đều sẽ được thông qua tại buổi họp này. Thế nhưng…

Khi Đại hội đồng cổ đông biến thành talkshow…

Ảnh minh họa.

Đại hội đồng cổ đông có quyền gì?

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đây là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất đối với một công ty cổ phần, quyết định những vấn đề quan trọng nhất có liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của công ty.

ĐHĐCĐ làm việc theo chế độ tập thể, do đó ĐHĐCĐ phải tổ chức họp ít nhất mỗi năm một lần, gọi là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, điều này được quy định rõ trong Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Tại cuộc họp này, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết để đồng ý hoặc không thông qua những nội dung chủ chốt. Theo Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Với những quyền hạn trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Hầu hết những cuộc họp đại hội đồng cổ đông hiện tại đều được tổ chức theo khuôn mẫu này, chủ yếu là trình bày đường lối của doanh nghiệp và quan trọng là dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của cổ đông một cách đầy đủ, chi tiết nhất có thể.

Tuy nhiên nếu tham dự một buổi họp đại hội đồng cổ đông của một “ông lớn” công nghệ Việt Nam vào cuối tuần trước, cổ đông sẽ thấy cuộc họp này không giống với những cuộc họp khác đã từng tham dự.

Không giơ phiếu biểu quyết, chỉ ngập tràn tiếng vỗ tay

Ở mỗi đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông khi tham dự sẽ được phát phiếu màu để biểu quyết thông qua hoặc không thông qua đối với từng nội dung cần biểu quyết trực tiếp.

Hình ảnh biểu quyết thường thấy ở các buổi họp ĐHĐCĐ. 

Tuy nhiên, đối với cuộc họp ĐHĐCĐ của “ông lớn” này, cổ đông chỉ được phát 1 tờ để biểu quyết gián tiếp, và đối với từng nội dung cần được thông qua trực tiếp, người điều phối chương trình đại hội thường sử dụng mẫu câu: “Nếu đồng ý, cổ đông xin cho một tràng pháo tay”.

Đối với hình thức này, dù có cổ đông phản đối hoặc có ý kiến vẫn bị tràng pháo tay át đi và nội dung khác sẽ nhanh chóng được tiếp tục.

Đáng chú ý, đại hội này được bắt đầu chỉ với số cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 58,17% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo điều lệ cũ của doanh nghiệp, số cổ phần này phải trên 65% mới đủ tỷ lệ tổ chức đại hội. Tuy nhiên đại hội lần này sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh theo Luật doanh nghiệp 2014, tức là số cổ phần tham dự chỉ cần trên 51% là đại hội được phép diễn ra.

Điều lệ này đã được xin thông qua ngay sau khi công bố tỷ lệ cổ đông và người ủy quyền tham dự đại hội, và cũng đơn giản chỉ bằng một tràng vỗ tay.

Hơn nửa thời gian đại hội dành cho Talkshow

Trong buổi họp diễn ra chính thức khoảng 3 tiếng đồng hồ, Ban chủ tọa đã dành tới phân nửa thời gian để doanh nghiệp này mời 5 chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin lên sân khấu để trình bày một phần nội dung mang tên “Đổi mới để tăng trưởng”.

Vị chủ tịch HĐQT và các chuyên gia tung hứng trên sân khấu và theo mục đích của phần nội dung này, các chuyên gia sẽ cho cổ đông hiểu rõ thêm về doanh nghiệp này đang làm gì. Mặc dù phần nội dung mang tên “Chiến lược - Đổi mới để tăng trưởng” tuy nhiên các chuyên gia được mời lên sân khấu đều chỉ xoay quanh ca ngợi những thành tựu mà doanh nghiệp công nghệ này đạt được. Như chính trang tin nội bộ của doanh nghiệp này cũng thừa nhận, đây là điểm khác biệt của ĐHĐCĐ năm nay, được gọi là “màn phô diễn” công nghệ của vị chủ tịch và các chuyên gia công nghệ.

Nội dung thành tựu này thường chỉ được thấy tại những sự kiện mà nhà đầu tư gọi là roadshow – nơi doanh nghiệp thỏa sức khoe ra những thế mạnh, những sản phẩm/dịch vụ ưu việt của mình.

Trong khi đó, tại phần Thảo luận giữa cổ đông và ban Chủ tọa, thắc mắc được cổ đông quan tâm nhất lại chưa được thông tin đầy đủ.

Cụ thể, vấn đề quan tâm nhất của cổ đông doanh nghiệp này hiện tại là việc bán đi mảng bán lẻ - một mảng đang đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn này hàng năm. Trong khi đang có nhiều thông tin trên thị trường về việc định giá tài sản hay là đồn đoán về đối tác sẽ mua lại mảng hoạt động này thì ban lãnh đạo chỉ cho biết công ty đang trong quá trình làm việc với 2 đơn vị tư vấn về thương vụ này.

Ngoài ra, những thông tin khác đều được Ban lãnh đạo từ chối tiết lộ thêm và chỉ cho biết sẽ bán với giá tốt cho cổ đông nhất.  

NGUYÊN MINH

Thăm dò ý kiến
Theo bạn, xe hơi Vinfast sẽ nằm ở tầm giá nào?