BizLIVE - Lũy kế 9 tháng đầu năm, IJC đạt 456 tỷ đồng doanh thu thuần và 84,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 72% và 67,9% so với 9 tháng đầu năm 2014. 
IJC: Doanh thu bất động sản tăng mạnh, vẫn chỉ hoàn thành 33% kế hoạch năm
Theo báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC), quý III năm nay công ty đạt 129,3 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tăng 70% so với cùng kỳ 2014. 
Lợi nhuận gộp tăng 41%, đạt 60,7 tỷ đồng. 
IJC cho biết trong quý này, công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động thu phí tăng 4%, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 412%.
Kỳ này, trong khi doanh thu từ hoạt động tài chính không có nhiều biến động thì chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại lần lượt tăng 83% và 43% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, chi phí lãi vay cùng kỳ chiếm 9,9 tỷ đồng thì quý này đã tăng lên 15 tỷ đồng. 
Tuy vậy, nhờ mức tăng trưởng doanh thu cao nên kết thúc quý III, lợi nhuận sau thuế của IJC vẫn đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 35% so với quý III/2014. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, IJC đạt 456 tỷ đồng doanh thu thuần và 84,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 72% và 67,9% so với 9 tháng đầu năm 2014. 
ĐHĐCĐ thường niên của IJC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với mục tiêu doanh thu 1.240 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 253 tỷ đồng.
Với kết quả đạt được trong 9 tháng, IJC mới chỉ hoàn thành 33% kế hoạch lợi nhuận năm. 
Trước đó, IJC cũng ước tính, doanh thu cả năm 2015 sẽ chỉ đạt 781 tỷ đồng, tương đương 63% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 117 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 46% kế hoạch để ra.

BẢO VY