Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013 sau kiểm toán là âm gần 236 tỷ đồng. Lãnh đạo HLA giải thích sự chênh lệch giữa trước và sau kiểm toán là do điều chỉnh lợi nhuận kinh doanh chưa thực hiện của Công ty mẹ và công ty con.
Hữu Liên Á Châu lỗ thêm 120 tỷ đồng sau kiểm toán

Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã chứng khoán HLA) vừa công bố trên website chính thức của Công ty báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất trước và sau kiểm toán. HLA thực hiện niên độ tài chính từ 1/10 tới hết ngày 30/9 năm kế tiếp. Vì vậy, niên độ tài chính 2013 được tính từ ngày 1/10/2012 tới 30/9/2013.

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, đơn vị kiểm toán của HLA niên độ tài chính 2013 cho rằng báo cáo được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán.

Theo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất, sau kiểm toán, HLA lỗ thêm 120 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013 là âm gần 236 tỷ đồng. Lãnh đạo HLA giải thích sự chênh lệch này là do điều chỉnh lợi nhuận kinh doanh chưa thực hiện của Công ty mẹ và công ty con.

Đồng thời, riêng công ty mẹ HLA cũng lỗ thêm gần 107 tỷ đồng sau kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 sau kiểm toán trước hợp nhất là gần 216 tỷ đồng. Nguyên nhân do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng 96 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng 10 tỷ đồng và tăng chi phí khác là gần 335 triệu đồng.

So sánh báo cáo tài chính công ty mẹ trước và sau kiểm toán, có sự thay đổi trong tài sản - nguồn vốn của Hữu Liên Á Châu. Cụ thể, tài sản ngắn hạn sau kiểm toán giảm 96 tỷ đồng, xuống gần 1.676 tỷ đồng. Chênh lệch này là do khoản mục hàng tồn kho giảm từ 951 tỷ đồng xuống 855 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng hơn 10 tỷ đồng lên 1.707 tỷ đồng. Gần như toàn bộ nợ của công ty mẹ HLA là ngắn hạn với gần 1.704 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn chỉ vỏn vẹn 3 tỷ đồng. Do lỗ thêm gần 107 tỷ đồng sau kiểm toán, vốn chủ sở hữu của HLA cũng giảm từ 410 tỷ đồng xuống 304 tỷ đồng.

Hữu Liên Á Châu là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm thép và inox. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/1/2014, cổ phiếu HLA có giá là 4.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, đầu tháng 12/2013, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) đã có Quyết định nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với HLA do Công ty liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.


Theo Fica