BizLIVE -

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm đồng thời các loại chi phí đều tăng khiến lợi nhuận sau thuế quý III của Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn 429 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai: Quý III doanh thu bán bò hơn 1.300 tỷ, lợi nhuận vẫn giảm 55%
Cơ cấu doanh thu thuần quý III/2015 và 9 tháng 2015 của Hoàng Anh Gia Lai.
Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) cho biết, doanh thu thuần quý III năm nay tăng vọt lên 2.168 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,7 lần doanh thu đạt được cùng kỳ năm ngoái. 
Do giá vốn hàng bán chiếm 1.531 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp quý này của HAGL đạt 636 tỷ. Cùng kỳ năm ngoái hạng mục này đạt 311 tỷ đồng. 
Được biết, doanh thu quý này có sự đóng góp lớn từ hoạt động bán bò. Doanh thu bán bò riêng trong quý III đạt 1.378 tỷ đồng, tương ứng chiếm 63% doanh thu thuần.
Kỳ này doanh thu từ hoạt động tài chính của HAG giảm mạnh so với cùng kỳ (-66%), đạt 313,6 tỷ đồng. 
Cùng với đó, các loại chi phí đều tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 165% lên 357 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay chiếm 290 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. 
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 68% và 53%, chiếm hơn 119 tỷ đồng. 
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III chỉ còn 429,4 tỷ đồng, giảm 55% so với quý III/2014. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL đạt 5.203 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 116% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 1.342 tỷ đồng. 
So với kế hoạch lãi trước thuế 2.100 tỷ đồng trong năm 2015, HAGL đã hoàn thành 72% kế hoạch.
Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến thời điểm 30/9/2015 đạt 47.603 tỷ đồng, tăng thêm hơn 11.000 tỷ đồng so với đầunăm. Trong đó, tiền của doanh nghiệp đang ở mức 2.079 tỷ đồng, gấp 2 lần con số 978 tỷ đồng đầu năm. 
Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 6.426 tỷ đồng lên 7.432 try đồng. Hàng tồn kho tăng  65% lên 3.448 tỷ đồng. 
Nợ phải trả tăng thêm 10.000 tỷ so với đầu năm, ở mức 30.722 tỷ đồng, trong đó vay tài chính ngắn hạn tăng từ 6.839 tỷ đồng lên 8.598 tỷ đồng. Vay dài hạn cũng tăng thêm 5.565 tỷ đồnglên 16.851 tỷ đồng. 

NGUYÊN MINH