BizLIVE - HAG dự kiến năm 2016 sẽ lỗ 1.191 tỷ đồng, đây cũng chính là con số lỗ trong 6 tháng đầu năm của tập đoàn. Điều này cũng có nghĩa trong 6 tháng cuối năm, HAG sẽ không đạt được một đồng lợi nhuận nào, nhưng cũng sẽ không phát sinh thêm lỗ.
Hoàng Anh Gia Lai: 6 tháng cuối năm sẽ không lỗ thêm một đồng
Ảnh minh họa.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa chính thức thông qua thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 vào ngày 15/9/2016 tới đây.
Không lỗ thêm trong 6 tháng cuối năm
Theo tài liệu đại hội được HAG công bố, HĐQT HAG sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 5.838 tỷ đồng và 737 tỷ đồng.
Theo HAG, doanh thu và lãi gộp của Tập đoàn trong năm 2016 sẽ từ các ngành sản xuất kinh doanh chính như:
Đối với ngành chăn nuôi, Tập đoàn dự kiến khoảng 100.000 con bò thịt sẽ được tiêu thụ trong năm 2016, góp phần mang lại doanh thu khoảng 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 346 tỷ đồng. Với tổng đàn bò sữa hiện nay 7.500 con, dự kiến năm 2016 sẽ cung cấp khoảng 24  triệu lít sữa tươi góp phần mang lại doanh thu  khoảng 302  tỷ đồng.
Về ngành trồng trọt, HAG đã tiêu thụ được 31.477 tấn đường, góp phần mang lại doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 116 tỷ đồng.
Trong năm 2016, diện tích khai thác cao su 4.403 ha, dự kiến thu được 5.265 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 127 tỷ đồng và lỗ 59 tỷ đồng. Và mảng bắp thì sản lượng tiêu thụ  26.927 tấn mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 69 tỷ đồng.
Đối với ngành bất động sản tại Myanmar, cuối  năm 2016, Tập đoàn phấn đấu đạt  tỷ lệ cho thuê cao ốc văn phòng là 80%, trung tâm thương mại tăng lên gần 100% và công suất phòng khách sạn 5 sao đạt 70%, dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 950 tỷ đồng.
Các ngành khác bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 889 tỷ đồng.
Theo đó, HAG dự kiến năm 2016 sẽ lỗ 1.191 tỷ đồng, đây cũng chính là con số lỗ trong 6 tháng đầu năm của tập đoàn. Điều này cũng có nghĩa trong 6 tháng cuối năm, HAG sẽ không đạt được một đồng lợi nhuận nào, nhưng cũng sẽ không phát sinh thêm lỗ.
Bên cạnh đó, HAG cũng đưa ra kế hoạch đầu tư năm 2016, với ngành bất động sản tại Myanmar đang chuẩn bị xây dựng giai đoạn II; ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu; ngành thủy điện thì Tập đoàn đang đàm phán với đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 tại Lào.
Các ngành khác, ngoài các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như bệnh viện, khách sạn thì Công ty dự kiến sẽ triển khai trồng các loại cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm tận dụng hết quỹ đất còn dôi dư của Công ty.
Không chia cổ tức 15%, lập đề án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2026
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, các cổ đông HAG đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, theo HĐQT HAG, do diễn biến giá cổ phiếu không được thuận lợi nên việc phát hành tăng thêm nguồn cung cổ phiếu sẽ không mang lại lợi ích cho cổ đông, nên sẽ trình đại hội xem xét và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức này.
Đối với nghiệp vụ cho vay của các bên liên quan, các nghiệp vụ này thực hiện trên cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tái cấu trúc Tập đoàn. HĐQT trình và xin ý kiến đại hội  thông qua việc Công ty đã cấp các khoản vay cho các bên có liên quan được nhấn mạnh của kết luận kiểm toán tại BCTC hợp nhất năm 2015 và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016 được soát xét. 
Đồng thời nhằm giảm các khoản nợ phải thu của CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú tại Công ty, HĐQT trình cổ đông phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.
Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016, HĐQT xin ý kiến đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo giải thích thì Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ  -  Công ty con và quản lý tài chính tập trung. Trong đó, Công ty mẹ đóng vai trò là đơn vị chuyên thu xếp và điều phối vốn (bao gồm cả vốn vay) cũng như điều tiết nguồn lợi nhuận thu  được từ các Công ty con để đảm bảo tất cả các Công ty con trong Tập đoàn đều có đủ vốn để hoạt động và đảm bảo cho dòng tiền của toàn Tập đoàn được cân bằng.
Đáng chú ý, HĐQT HAG trình và xin ý kiến đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Giai đoạn 2016 –  2026) nhằm làm cơ sở để các tổ chức tín dụng cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.

TRẦN THÚY