BizLIVE - Hội đồng quản trị của HPG đã quyết nghị thông qua trích thù lao Hội đồng quản trị năm và trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2017 lần lượt 80 tỷ đồng và 101 tỷ đồng. Năm 2018, HPG dự kiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế Tập đoàn 8.050 tỷ đồng, cổ tức kế hoạch 30%.
Hòa Phát: Quyết nghị cổ tức 2017 bằng cổ phiếu 40%, trích thưởng Ban điều hành 101 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2017 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2018; thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018; và một số vấn đề khác sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.

Năm 2018, HPG dự kiến kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt toàn Tập đoàn 8.050 tỷ đồng. Cổ tức kế hoạch dự kiến 30%.

Kế hoạch trích lập các quỹ cho năm tài chính 2018 dự kiến trích Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa 5% lợi nhuận sau thuế; thù lao cho HĐQT mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế; quỹ khen thưởng Ban điều hành Tập đoàn và các công ty thành viên tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Tỷ lệ trích lập kế hoạch này bằng với tỷ lệ trích lập thực hiện năm 2017.

Hội đồng quản trị cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40%, chi trả hoàn toàn bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện trong Quý II– III/2018.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng viên thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Lê Thị Kim Anh và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Trần Thị Thu Hiền.

Ngoài ra, HĐQT quyết nghị thông qua phương án cổ phiếu quỹ, với lượng bán tối đa 206.327 cổ phiếu (bằng lượng cổ phiếu quỹ HPG đang nắm giữ), giá đặt bán trong khoảng giá từ 20.000 đồng – 70.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện sau 7 ngày làm việc kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận và HPG thực hiện xong nghĩa vụ công bố thông tin.

Chốt phiên giao dịch ngày 05/03/2018, giá cổ phiếu HPG đang ở mức 61.700 đồng/cổ phiếu.

HỒNG QUÂN