BizLIVE - CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS) sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 là 4%.
HHS xin giảm cổ tức năm 2016 từ 15% còn 4%
Ảnh minh họa
Theo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 15%. Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2016 là 4% bằng tiền mặt. Nguồn chi trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong báo cáo tài chính quý III/2016.
Căn cứ tình hình kinh doanh năm 2016, với mức lợi nhuận sau thuế còn lại được phép phân phối khoảng 79 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 2,8%/vốn điều lệ. Do vậy, hội đồng quản trị HHS xin ý kiến cổ đông không chia thêm cổ tức năm 2016, tức là tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 4% như đã thực hiện tạm ứng.
Được biết, năm 2016, HHS chỉ hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận sau thuế là gần 139 tỷ đồng trên mức dự kiến là 389 tỷ đồng.
Năm 2017, căn cứ kết quả kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt và lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2016, hội đồng quản trị sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông ở mức dự kiến 6-8%.

HOÀNG ANH