BizLIVE - Trong năm 2015, công ty đạt 3.508 tỷ doanh thu thuần và 481,2 tỷ lợi nhuận sau thuế. So với năm 2014, lợi nhuận sau thuế của HHS đã tăng tới hơn 250%.
HHS lãi 481 tỷ, không hoàn thành kế hoạch năm
Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã: HHS) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

Theo đó, trong quý IV/2015, công ty đạt 714 tỷ doanh thu thuần, tăng gần 25% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán tăng mạnh tới 36% lên 655,5 tỷ khiên cho lợi nhuận gộp trong quý này chỉ còn 58,5 tỷ, giảm 34% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 12,9 tỷ, tăng hơn 2,5 tỷ so với cùng kỳ. Công ty cũng cắt giảm mạnh các chi phí bán hàng và quản lý, lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 đạt 64,2 tỷ, giảm 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2015, HHS đạt 3.508 tỷ doanh thu thuần, tăng 146% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tiếp tục tăng mạnh 152% khiến biên lợi nhuận gộp giảm chỉ còn 11% so với 12,8% của năm 2014. Kết quả trong năm 2015, công ty đạt 481,2 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 254% so với cùng kỳ. EPS cả năm đạt 3.427 đồng.

Năm 2015, HHS đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 4.500 tỷ và 550 tỷ. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 78% chỉ tiêu về doanh thu và 87,5% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra. Trong năm 2015, HHS cũng có khoản lợi nhuận khác hơn 121 tỷ sau khi sáp nhập với Hoàng Giang. 

Doanh thu theo khu vực của HHS (đvt: tỷ VNĐ)  

Tính tới hết năm 2015, tổng tài sản của HHS đạt 2.938 tỷ, tăng 104% so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho là 817,4 tỷ, tiền và các khoản tương đương tăng hơn 2 lần lên mức 1.171,7 tỷ. Phải thu ngắn hạn đạt 342 tỷ, chủ yếu là trả trước cho người bán.

Đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng mạnh lên gần 577 tỷ do HHS tăng sở hữu tại Công ty TNHH Pruska Việt Nam từ 15% lên 36% (262,5 tỷ). Nợ phải trả của HHS chỉ là 177 tỷ, chiếm 6% cơ cấu nguồn vốn.

Trong năm 2015, HHS đã thu về hơn 1.200 tỷ từ việc phân phối thêm cổ phiếu. Trong tháng 11/2015, công ty cũng đã thông qua việc dừng phát hành riêng lẻ từ 30 – 60 triệu cổ phiếu cho đại lý.

HOÀNG LINH