BizLIVE - HAGL Agrico nêu nguyên nhân lỗ hơn 2.400 tỷ năm 2019 đến từ chi phí lãi vay lớn và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.
HAGL Agrico giải trình lỗ hơn 2.400 tỷ năm 2019, mạnh dạn đặt kế hoạch lãi hơn 550 tỷ năm 2020
Công ty nông nghiệp của bầu Đức lên kế hoạch lãi hơn 550 tỷ đồng trong năm nay.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán HNG) vừa công bố Giải trình nguyên nhân lỗ của BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 và phương án khắc phục.

Theo đó, HNG nêu lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là 2.426 tỷ đồng. Trong đó, lỗ kinh doanh là 967 tỷ đồng, nguyên nhân lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay lớn. Lỗ khác là 1.408 tỷ đồng, nguyên nhân lỗ do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái. Khoản thuế TNDN hoãn lại 69 tỷ đồng, ảnh hưởng từ dự phòng đầu tư do các khoản lỗ từ công ty con và chia lỗ cho cổ đông không kiểm soát 18 tỷ đồng.

Đề cập tới phương án khắc phục tình hình kinh doanh, HAGL Agrico cho biết trong năm 2019 công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay cho ngân hàng. Công ty cho rằng sang năm 2020 với số dư nợ vay giảm đáng kể sẽ giúp công ty giảm áp lực về chi phí lãi vay.

Bên cạnh đó, năm 2019 công ty cũng đã tiến hành rà soát thanh lý các vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Bước sang năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được tinh gọn, tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là cây ăn trái, hiện đang là nguồn tạo ra doanh thu hiệu quả của công ty trong thời gian qua.

HNG cũng cho biết vào đầu năm nay công ty đã tiến hành thay đổi cơ cấu bộ máy tài chính nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính hơn nữa.

Theo đó, với những giải pháp khắc phục tình hình kinh doanh trên, HNG xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới với doanh thu thuần ở mức 4.307 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 551 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, lãnh đạo HNG khi đó cho biết năm 2019 mảng cây ăn trái sẽ là mảng chủ lực trong cơ cấu nguồn thu, dự kiến mang lại 4.401 tỷ đồng, tương đương đóng góp tỷ trọng 86% tổng doanh thu của năm đề ra là 4.775 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đặt ra là 103 tỷ đồng.

Nhưng theo BCTC năm 2019, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu cả năm vừa rồi chỉ ở mức 1.827 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với mức đạt được năm 2018. Lợi nhuận sau thuế là 2.326 tỷ đồng, tăng vọt so với mức lỗ 656 tỷ đồng của năm trước đó.

HUYỀN TRÂM