BizLIVE - Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được HĐQT thông qua, tăng nhẹ so với kết quả đã đạt được trong năm 2018. GTA dự kiến sẽ họp thường niên vào ngày 22/03/2019 tới đây.
Gỗ Thuận An: HĐQT thông qua kế hoạch lợi nhuận 22,4 tỷ đồng
CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/02/2019. Theo đó, HĐQT của GTA thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản tổng doanh thu đạt 603,2 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3%, vượt kế hoạch 2,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 21,8 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%, vượt kế hoạch 22,6%.

Được biết năm 2018, GTA đặt kế hoạch doanh thu 586 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17,8 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền 11%.
HĐQT cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu kế hoạch 660,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 22,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2018.

Ngày 22/03/2019 tới đây, GTA sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại trụ sở công ty ở Bình Dương. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ được trình xin ý kiến ĐHĐCĐ.

HỒNG QUÂN