BizLIVE - Đại hội lần này công ty thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong đó công ty tham gia sản xuất kinh doanh bao bì bằng giấy và nhựa; in ấn và buôn bán thực phẩm.
Dược Hậu Giang nhảy vào mảng buôn bán thực phẩm, in ấn
Dược Hậu Giang tổ chức ĐHĐCĐ tại trụ sở công ty ở TP. Cần Thơ.

Ngày 28/3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 của CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) đã được tổ chức tại trụ sở công ty (TP. Cần Thơ) với 834 cổ đông có mặt, tỷ lệ 84,82% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã trình và thông qua hàng loạt vấn đề quan trọng của công ty, trong đó có kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch 2018, sáp nhập công ty, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018, bổ sung ngành nghề kinh doanh…

Về kết quả kinh doanh năm 2017, DHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.063 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 642 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối năm 2017 là 4.087 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 2.759 tỷ đồng. EPS đạt 4.367 đồng.

Mục tiêu chiến lược từ năm 2018 đến 2020, công ty đề ra tăng trưởng doanh thu thuần tối thiểu 13%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 7%/năm. Hướng tới là doanh nghiệp dược Generics lớn nhất Việt Nam.

Với lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối là gần 618 tỷ đồng, trong đó chia cổ tức năm 2017 là hơn 392 tỷ (đã tạm ứng đợt một 10% mệnh giá và đợt hai 15% mệnh  giá, còn lại 5% mệnh giá dự kiến chi sau ĐHĐCĐ); trích quỹ khen thưởng phúc lợi gần 62 tỷ; thù lao HĐQT, BKS… là 6 tỷ; lợi nhuận còn lại gần 158 tỷ bổ sung quỹ đầu tư phát triển. Công ty cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức 30% mệnh giá.

Đại hội đã thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV In bao bì DHG 1 và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG vào CTCP Dược Hậu Giang.

Theo đó công ty thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong đó công ty tham gia sản xuất kinh doanh bao bì bằng giấy và nhựa; in ấn (in trên bao bì, nhãn mác, tờ rơi, in sách, tranh ảnh, lịch…); sản xuất các mặt hàng thực phẩm thông thường; bán buôn thực phẩm (kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, bán buôn các mặt hàng thực phẩm)…

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Phan Minh Tiên vào vị trí thành viên HĐQT độc lập; ông Trần Trung Kiên là thành viên Ban kiểm soát.

Trong phần thảo luận, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ vấn đề liên quan đến việc nới room. Cụ thể, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về nới room, HĐQT công ty đã thực hiện cơ bản 3 nhóm công việc chính.

Cụ thể, Ban điều hành công ty nghiên cứu tái cơ cấu mô hình tổ chức với việc sáp nhập 2 công ty con. Về việc chuyển đổi chủ sở hữu giấy chứng nhận GMP và thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc DHG dự kiến hoàn thành cuối tháng 3/2018. Tiếp theo là thủ tục đăng ký nới room với UBCK, trung tâm lưu ký và các cơ quan có liên quan.

Việc HĐQT Công ty chọn thành viên độc lập HĐQT tham gia ứng cử là thành viên ban điều hành của Vinamilk dựa trên cơ sở hợp tác ký ngày 22/3/2018 giữa VNM và DHG. Việc hợp tác này nhằm khai thác lợi thế của đôi bên về hệ thống phân phối sản phẩm, phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nguyên liệu và quản trị nguồn nhân lực.

DANH PHÚ