BizLIVE -

Theo ước tính của BVSC, Đạm Phú Mỹ (DPM) sẽ đạt 2.210 tỷ doanh thu (tăng 15%) và 218 tỷ đồng lợi nhuận ròng (giảm 41%) trong quý III/2014.

DPM giảm 41% lợi nhuận quý III: BVSC dự báo
Ảnh minh họa.

Với dự báo này, lũy kế trong 9 tháng đầu năm doanh thu của DPM ước đạt 7.189 tỷ đồng và 890 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Theo kế hoạch kinh doanh được điều chỉnh công ty DPM đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 910 tỷ đồng. Dự báo trên tương đương với 97% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra của DPM.

Do giá khí từ 2014 được tính theo giá thị trường, dẫn đến chi phí mua khí của DPM tăng cao hơn so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 2014 của DPM được dự báo sẽ giảm khoảng 40% so với năm 2013.

NGUYÊN MINH