BizLIVE -

Tuy vậy, công ty cũng đã vượt 24% kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh trước đó.

DPM: Gánh lỗ từ công ty liên kết, lợi nhuận 2014 giảm mạnh còn 1.135 tỷ
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (mã DPM) cho biết, doanh thu thuần quý IV đạt 2.449 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ 2013.

Lợi nhuận gộp tăng 9%, ở mức 551 tỷ đồng. 

Quý này doanh thu từ hoạt động tài chính của DPM giảm từ 98 tỷ đồng xuống 66,5 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 8% và 17%. 

Ngoài ra công ty còn phải ghi lỗ hơn 2,1 tỷ đồng từ hoạt động khác và lỗ 94,7 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 167,7 tỷ đồng, giảm 12% so với quý IV/2013. 

Tính cả năm, doanh thu thuần công ty đạt 9.548 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2013. Lợi nhuận gộp còn 2.427 tỷ đồng, giảm 27%. 

Do khoản lỗ hơn 280 tỷ đồng từ công ty liên kết đã kéo tụt lợi nhuận sau thuế của DPM xuống còn 1.135 tỷ đồng, giảm 47% so với 2013. 

Theo kế hoạch 910 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 2014, DPM đã hoàn thành vượt 24%.

NGUYÊN MINH