BizLIVE - Lũy kế cả năm 2018, Petrolimex đạt doanh thu 191.977 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017. 
Doanh thu mỗi ngày của Petrolimex gần 526 tỷ đồng
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 và cả năm 2018. 
Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Petrolimex đạt được trong quý IV/2018 là hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. 
Giá vốn bán hàng trong kỳ lên đến 45.790 tỷ đồng, chiếm đến hơn 93% do đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 3.300 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. 
Sau khi trừ đi các khoản chi phí như chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay gần 226 tỷ đồng, chi phí bán hàng 2.295 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt được là 1.125 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt 926 tỷ đồng, giảm 8%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 827 tỷ đồng, giảm 10%. 
Lý giải về việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn không biến động so với cùng kỳ, riêng lợi nhuận của công ty mẹ quý IV/2018 giảm 25% so với cùng kỳ xuống còn 1.3565 tỷ đồng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) có xu hướng giảm liên tục từ 75,3 USD/thùng tại thời điểm đầu quý xuống còn 45,4 USD/thùng vào thời điểm cuối quý (giảm khoảng 40%, trong khi đó cùng kỳ năm 2017 tăng khoảng 15%) đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn trong kỳ của công ty mẹ do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ. Tuy nhiên, hoạt động của các công ty con, công ty liên kết về cơ bản ổn định và tăng so với cùng kỳ nên không ảnh hưởng trọng yếu đến lợi nhuận hợp nhất quý IV/2018 của Tập đoàn.
Lũy kế cả năm 2018, Petrolimex đạt doanh thu 191.977 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017. 
Tổng tài sản của Petrolimex giảm 9% so với đầu năm, còn 56.376 tỷ đồng trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 61%, trong đó tiền và tương đương tiền là hơn 10.000 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. 
Nợ phải trả của Petrolimex cũng giảm 14% so với đầu năm, xuống còn hơn 33.189 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 30.799 tỷ đồng, chiếm tới 92%. Đến cuối năm 2018, Petrolimex có khoản nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 14.694 tỷ đồng. 

NGUYỄN THẢO