BizLIVE - Trong quý IV/2018, SGR đạt lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ 2017.
Địa ốc Sài Gòn (SGR): Quý IV kiếm 132 tỷ đồng từ chuyển nhượng vốn giúp lợi nhuận tăng 1,4 lần
Theo báo cáo tài chính quý IV/2018 của CTCP Địa ốc Sài Gòn (mã SGR), tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản tăng 27% lên 1.968 tỷ đồng so với đầu năm.
Tài sản ngắn hạn tăng 34% lên mức 1.547 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở khoản mục tiền và tương đương tiền với mức tăng 5 lần lên 589 tỷ đồng so với đầu năm mặc dù hàng tồn kho giảm 28% còn 527 tỷ đồng.
Hàng tồn kho giảm mạnh do công ty thu về 172 tỷ đồng từ dự án Condo Hotel, thu về 36 tỷ đồng từ dự án An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.
Trong kỳ, nợ ngắn hạn tăng 55% lên 1.044 tỷ đồng, chủ yếu là người mua trả tiền trước lên tới 255 tỷ đồng so với mức gần 7 tỷ đồng hồi đầu năm, do công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside trả trước 234 tỷ đồng.
Phải trả ngắn hạn khác cũng tăng mạnh 1,6 lần lên 209 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty cũng trả bớt nợ vay ngắn hạn 79 tỷ đồng nên dư nợ vay này còn 111 tỷ đồng.
Kết thúc quý IV, SGR đạt doanh thu thuần bán hàng 126 tỷ đồng, tăng 51%. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh và chiếm tới 80% so với mức 40% doanh thu so với cùng kỳ 2017 nên lợi nhuận gộp giảm hơn một nửa còn 22 tỷ đồng.
Nguồn thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh 43 lần lên 134 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản chuyển nhượng vốn 132 tỷ đồng. Chi phí lãi trong kỳ chỉ 12 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều giúp cho lợi nhuận kinh doanh tăng 2,7 lần lên 123 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác lỗ 1,4 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng, vẫn tăng 1,4 lần so với cùng kỳ 2017.
Luỹ kế cả năm 2018, dù doanh thu tài chính tăng mạnh 7 lần lên 136 tỷ đồng, nhưng doanh thu bán hàng giảm 30% khiến lợi nhuận gộp giảm 49% còn 100 tỷ đồng.
Lợi nhuận từ kinh doanh tăng nhẹ lên 164 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận khác giảm mạnh 4 lần còn 3,4 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế của SGR chỉ ở mức 163 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2017.
Tính đến hết năm 2018, công ty còn 149 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện từ công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam (104 tỷ đồng) và công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (44 tỷ đồng).

HOÀNG ANH